Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS số 2 xã Thái Niên

Thôn Múc - Thái Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
lci-baothang-thcsso2xathainien@edu.viettel.vn